نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران ۱۴۰۱

غرفه شرکت دایان دانا ایستا در بیست و دومین نمایشگاه صنعت برق ایران - 1401
مهندس مهندی پوده درحال توضیحات در نمایشگاه برق 1401
خانم سمانه رئیسی - رئیس هیئت مدیره شرکت دایان دانا ایستا
مهندس امین پوده در حال توضیح ویژگی محصولات به صنعتگران
بازدید شرکت کنندگان از غرفه شرکت دایان دانا ایستا در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
بازدید شرکت کنندگان از غرفه شرکت دایان دانا ایستا در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
مهندس امین پوده و سید حسام عابدی در یک قاب نمایشگاه
مهندس امین پوده در حال توضیحات محصولات در نمایشگاه برق
مهندس امین پوده در حال توضیحات محصولات در نمایشگاه برق
سید حسام عابدی - مدیر عامل شرکت دایان دانا ایستا - در حال توضیحات محصولات در نمایشگاه برق
مهندس امین پوده در حال توضیح ویژگی محصولات به صنعتگران
غرفه دایان دانا - ردیف محصولات Dc ups و منبع تغذیه ها
سید حسام عابدی و مهدی پوده، اعضای شرکت دایان دنا ایستا در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
مهندس امین پوده، درحال توضیح ویژگی محصولات به اعضای شرکت های دیگر
دریافت اطلاعات تماس طرفین برای اطلاعات و همکاری با شرکت -
بازدید شرکت کنندگان از غرفه شرکت دایان دانا ایستا در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
نمای غرفه دایان دانا در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
سید حسام عابدی، خانم سمانه رئیسی، مهندس امین پوده، سید سعید حسینی، امیرحسین حاجی لو مجریان شرکت دایان دانا ایستا در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
تابلو آرین کلید پارس - استفاده از منبع تغذیه بدون وقفه هوشمند شرکت دایان دانا ایستا
خانم سمانه رئیسی - رئیس هیئت مدیره شرکت دایان دانا ایستا - در حال تفکر
مهندس سید حسام عابدی در حال توضیح محصولات به مدیران ارشد
خانم سمانه رئیسی - رئیس هیئت مدیره شرکت دایان دانا ایستا - در حال تفکر
سید سعید حسین - مدیر امور هماهنگی و پیگیری
مهندس مهندی پوده درحال توضیحات در نمایشگاه برق 1401
سید حسا عابدی - مدیر عامل شرکت دایان دانا ایستا