بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

پخش مصاحبه با شرکت دایان دانا در نمایشگاه از رادیو

عکس دست جمعی از همکاران - مدیران و بازید کنندگان شرکت دایان دانا در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
مهندس مهدی پوده و توجه بی نظیر بازدید کنندگان از غرفه شرکت دایان دانا
از راست به چپ - مهندس سید حسام عابدی، مهندس امین پوده، آرین عیوضیان، سید سعید حسینی، مهندس امین پوده
مهندس امین پوده - مدیر فنی شرکت دایان دانا - در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
سید حسام عابدی - توجه به نیاز مشتریان و خواسته آن ها
استقبال بی نظیر بازدید کنندگان از غرفه دایان دانا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
آرین عیوضیان - مهدی پوده - لبخند رضایت بازدید کننده در بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق ایران
استفاده از منبع تغذیه بدون وقفه دایان دانا توسط شرکت آرین کلید پارس
سید سعید حسینی و مهندس امین پوده در 23امین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
بازدید کنندگان غرفه دایان دانا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
خبرگذاری ج.ا در غرفه دایان دانا - بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
مهندس امین پوده و سید حسام عابدی در اتاق جلسه غرفه دایان دانا بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
آرین عیوضیان - در غرفه شرکت دایان دانا در حال توضیحات محصولات به بازدیدکنندگان بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
قفسه محصولات دایان دانا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
غرفه دایان دانا در بیست و سومین نمایشگاه بین الملل صنعت برق ایران - تهران
غرفه دایان دانا در بیست و سومین نمایشگاه بین الملل صنعت برق ایران - تهران
مهندس مهدی پوده - درحال توضیحات امکانات محصولات دایان دانا به بازدید کنندگان
از راست به چپ - مهندسان امین پوده، سید حسام عابدی، سید سعید حسینی و امین پوده از مدیران شرکت دایان دانا
ویترین - غرفه دایان دانا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
عکس دست جمعی از همکاران - مدیران و بازید کنندگان شرکت دایان دانا در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
مهندس سید حسام عابدی در اتاق جلسه با مدیران شرکت های دیگر - در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
بازید از تابلو شرکت آرین کلید پارس در غرفه شرکت دایان دانا بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
استفاده از منبع تغذیه بدون وقفه دایان دانا توسط شرکت آرین کلید پارس
از راست به چپ - مهندسان امین پوده، سید حسام عابدی، سید سعید حسینی و امین پوده از مدیران شرکت دایان دانا
مدیر عامل شرکت دایان دانا در 23امین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
مهندس مهدی پوده - درحال توضیحات امکانات محصولات دایان دانا به بازدید کنندگان
مهندس مهدی پوده و توجه بی نظیر بازدید کنندگان از غرفه شرکت دایان دانا
مهندس مهدی پوده - درحال توضیحات امکانات محصولات دایان دانا به بازدید کنندگان- بازدید کنندگان غرفه دایان دانا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
نمای از کنج قفسه دایان دانا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
مهندس مهدی پوده - درحال توضیحات امکانات محصولات دایان دانا به بازدید کنندگان
لبخند رضایت بازدید کنندگان از غرفه دایان دانا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
مهندس مهدی پوده - درحال گزارش شرکت دایان دانا به خبرنگاران
توجه بازدید کنندگان به غرفه دایان دانا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
سید حسام عابدی - توجه به نیاز مشتریان و خواسته آن ها
برد های طراحی شده شرکت دایان دانا در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی دایان دانا