توان خروجیشماره سریالبرگه مشخصات فنی
۶۰۰ وات۶۰۰-۲۲۰S12
۶۰۰-۲۲۰S24
۶۰۰-۲۲۰S48
۶۰۰-۲۲۰S110
۷۵۰ وات۷۵۰-۲۲۰S12
۷۵۰-۲۲۰S24
۷۵۰-۲۲۰S48
۷۵۰-۲۲۰S110
۱۰۰۰ وات
و

۲۲۰۰ وات
۱K0-220S12
۱K0-220S24
۱K0-220S48
۱K0-220S110
توان خروجیشماره سریالبرگه مشخصات فنی
۳۵۰ وات۳۵۰۲۲۰SUPS13
۳۵۰۲۲۰SUPS27
۳۵۰۲۲۰SUPS53
۶۰۰ وات(هوشمند)۶۰۰۲۲۰SUPS13
۶۰۰۲۲۰SUPS27
۶۰۰۲۲۰SUPS53
۱۰۰۰ وات۱K0220SUPS13
۱K0220SUPS27
۱K0220SUPS53
توان خروجیشماره سریالبرگه مشخصات فنی
۱۵۰ واتMRS-100B-12
MRS-100C-12
MRS-100D-12
MRS-100B-24
MRS-100C-24
MRS-100D-24
۳۵۰ وات۳۶۰-۲۴DCC12
۳۶۰-۴۸DCC12
۳۶۰-۱۱۰DCC12
۳۶۰-۲۴DCC24
۳۶۰-۴۸DCC24
۳۶۰-۱۱۰DCC24
۳۶۰-۲۴DCC48
۳۶۰-۴۸DCC48
۳۶۰-۱۱۰DCC48
۳۶۰-۲۴DCC110
۳۶۰-۴۸DCC110
۳۶۰-۱۱۰DCC110
۶۰۰ وات۶۰۰-۲۴DCC12
۶۰۰-۴۸DCC12
۶۰۰-۱۱۰DCC12
۶۰۰-۲۴DCC24
۶۰۰-۴۸DCC24
۶۰۰-۱۱۰DCC24
۶۰۰-۲۴DCC48
۶۰۰-۴۸DCC48
۶۰۰-۱۱۰DCC48
۶۰۰-۲۴DCC110
۶۰۰-۴۸DCC110
۶۰۰-۱۱۰DCC110
توان خروجیشماره سریالبرگه مشخصات فنی
۳۶۰ وات MPB-360-12
MPB-360-24
MPB-360-48
۶۰۰ وات MPB-600-12
MPB-600-24
MPB-600-48
۱۰۰۰ واتMPB-1000-12
MPB-1000-24
MPB-1000-48
عنوان توان خروجی شماره سریال برگه مشخصات فنی

منبع تغذیه

AC به DC

۶۰۰ وات ۶۰۰-۲۲۰S12
۶۰۰-۲۲۰S24
۶۰۰-۲۲۰S48
۶۰۰-۲۲۰S110
 ۷۵۰وات ۷۵۰-۲۲۰S12
۷۵۰-۲۲۰S24
۷۵۰-۲۲۰S48
۷۵۰-۲۲۰S110

۱۰۰۰ وات

و

۲۲۰۰ وات

 

۱K0-220S12
۱K0-220S24
۱K0-220S48
۱K0-220S110

منبع تغذیه بدون وقفه

DC-UPS

+

شارژر داخلی

۳۵۰ وات ۳۵۰۲۲۰SUPS13 از صفحه ۷ به بعد…
۳۵۰۲۲۰SUPS27
۳۵۰۲۲۰SUPS53
۶۰۰ وات(هوشمند) ۶۰۰۲۲۰SUPS13
۶۰۰۲۲۰SUPS27
۶۰۰۲۲۰SUPS53
۱۰۰۰ وات ۱K0220SUPS27
۱K0220SUPS53
۱K0220SUPS120

منبع تغذیه

 DCبه DC

۱۵۰ وات MRS-100B-12
MRS-100C-12
MRS-100D-12
MRS-100B-24
MRS-100C-24
MRS-100D-24
۳۵۰ وات ۳۶۰-۲۴DCC12
۳۶۰-۴۸DCC12
۳۶۰-۱۱۰DCC12
۳۶۰-۲۴DCC24
۳۶۰-۴۸DCC24
۳۶۰-۱۱۰DCC24
۳۶۰-۲۴DCC48
۳۶۰-۴۸DCC48
۳۶۰-۱۱۰DCC48
۳۶۰-۲۴DCC110
۳۶۰-۴۸DCC110
۳۶۰-۱۱۰DCC110
۶۰۰ وات ۶۰۰-۲۴DCC12
۶۰۰-۴۸DCC12
۶۰۰-۱۱۰DCC12
۶۰۰-۲۴DCC24
۶۰۰-۴۸DCC24
۶۰۰-۱۱۰DCC24
۶۰۰-۲۴DCC48
۶۰۰-۴۸DCC48
۶۰۰-۱۱۰DCC48
۶۰۰-۲۴DCC110
۶۰۰-۴۸DCC110
۶۰۰-۱۱۰DCC110
شارژر ۳۶۰  وات MPB-360-12
MPB-360-24
MPB-360-48
۶۰۰ وات MPB-600-12
MPB-600-24
MPB-600-48
۱۰۰۰ وات MPB-1000-12
MPB-1000-24
MPB-1000-48